Skip to content

RockyLinux 设置中文语言支持

本文章测试下载 warp 客户端下不生效

在默认的 rocky linux 是没有中文语言包的, 这样在某些情况下查看中文会产生乱码, 如下是查看 git 日志时候出现的乱码

可能不同的发行方对系统做了一些更新导致会存在中文语言包

参考命令 : localectl(1) - 控制系统的本地化与键盘布局

为了解决类似的这种问题, 我们需要安装我们需要的语言包

查看当前支持的语言包

查看是否存在中文语言, 可以看到没有中文语言

[root@duoli]# localectl list-locales |grep zh
C.utf8
en_AG
en_AU
en_AU.utf8
en_BW
en_BW.utf8
en_CA
en_CA.utf8
en_DK
en_DK.utf8
.....
.....
.....
en_ZA
en_ZA.utf8
en_ZM
en_ZW
en_ZW.utf8

查看可用的语言包

[root@duoli ~]# dnf list |grep glibc-langpack
Failed to set locale, defaulting to C.UTF-8
glibc-langpack-en.x86_64                     2.28-189.5.el8_6                     @baseos
glibc-langpack-aa.x86_64                     2.28-189.5.el8_6                     baseos
glibc-langpack-af.x86_64                     2.28-189.5.el8_6                     baseos
glibc-langpack-anp.x86_64                     2.28-189.5.el8_6                     baseos
...
glibc-langpack-zh.x86_64                     2.28-189.5.el8_6                     baseos

安装并设置中文语言

安装中文语言包

[root@duoli ~]# dnf install glibc-langpack-zh
...

Installed:
 glibc-langpack-zh-2.28-189.5.el8_6.x86_64

Complete!

查看可用的中文语言包

[root@duoli ~]# localectl list-locales |grep zh
zh_CN
zh_CN.gb18030
zh_CN.gbk
zh_CN.utf8
zh_HK
zh_HK.utf8
zh_SG
zh_SG.gbk
zh_SG.utf8
zh_TW
zh_TW.euctw
zh_TW.utf8

设置当前的语言包

[root@ ~]# localectl set-locale LANG="zh_CN.utf8"

验证

这样, 我们就可以看到语言是正确的了, bingo

[root@duoli web]# git log
commit ae59cb3ff6533612f435c679b3c34bf7b602212a (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: 多厘 <zhaody901@126.com>
Date:  Mon Sep 19 00:16:35 2022 +0800

题目的编辑和错题的数据展示错误

commit 21a9287b72da0e32d6199823b6f6e939fff89583
Author: 多厘 <zhaody901@126.com>
Date:  Sun Sep 18 10:44:39 2022 +0800

错误数据的定义

参考文章